Документ без названия
Вітаю Вас, Гість    Ми в контакті   

Кафедра економічної  кібернетики  та управління проектами

Кафедра завжди готувала фахівців-економістів для бізнесу Херсону, області і всієї України. Але до 2016 року спеціальність називалася "Економічна кібернетика", а з цього часу називається "Економіка", причому з’явилася можливість окреслити спеціалізацію, яка підтверджується освітньою програмою, для того щоби зберегти особливості підготовки, які відпрацьовувалися роками, тому що  спеціальності "Економічна кібернетика" було майже 50 років. У ХНТУ перший набір студентів на цю спеціальність був здійснений в 1998 році на кафедрі інформаційних технологій. Рішенням Вченої ради університету від 10 грудня 2002р. призначено виділити кафедру "Економічна кібернетика" зі складу кафедри "Інформаційні технології". До 2016 року кафедра готувала бакалаврів, спеціалістів і магістрів з економічної кібернетики, не лише в місті Херсоні, але і у філіях кафедри: Нова Каховка (з 1998 р.), Керч (з 2000 р.), Генічеськ (з 2001 р.). Необхідність у випускній кафедрі, яка готує фахівців з економічної кібернетики, була обумовлена значною кількістю структур: фінансових установ, банківських структур і економічних відділів тощо, які потребують фахівців даної спеціальності. Зараз ця спеціальність має назву "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика". У зв’язку з відкриттям нової магістерської програми «Управління проектами» кафедра у 2013 р. була перейменована у кафедру «Економічна кібернетика та управління проектами».

Високий рівень теоретичної і професійної підготовки випускників кафедри, який відповідає вимогам МОН України, забезпечується висококваліфікованим професорським - викладацьким складом: 85% викладачів, мають педагогічний стаж більше 15 років, 100% викладачів мають науковий ступінь.

Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Н.А.Соколова. Вона має майже 30-річний науково-педагогічний стаж, є автором 6 підручників і навчальних посібників, 5 монографій, більш ніж 200 статей, одного винаходу. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науковий і методичний рівень. Наукова робота проводиться згідно наукових планів, які затверджуються вченою радою факультету, мають комплексний характер і узгоджуються з науковими центрами НАН України. Найбільші досягнення науковців кафедри представлені у вітчизняних і зарубіжних публікаціях, доповідях, винаходах. Науково-дослідна діяльність результативна з погляду захисту дисертацій (на кафедрі функціонує аспірантура), публікацій, участі в міжнародних конкурсах, конференціях, наукових семінарах. Це приводить до підвищення якості навчання. 

На сьогодні головне наукове завдання спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика"- це визначення напрямів найперспективніших, актуальніших досліджень, розробка комплексних проблем, які мають забезпечити ефективне функціонування як економіки країни в цілому, так і окремих підприємств, фірм, установ. Це визначає завдання координації досліджень, які стоять перед економікою, забезпечення тісної взаємодії з фахівцями різного профілю, перш за все з інформаційних технологій.

Головне практичне завдання спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" полягає в якісній підготовці фахівців для роботи на різноманітних посадах економічного та економіко-інформаційного профілю. Фахівець спеціальності "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" підготовлений для економічної, науково-дослідної і викладацької роботи в різних областях економічної сфери, може бути задіяний в економічних відділах і відділах комп’ютеризації підприємств і об'єднань виробничої і невиробничої сфери діяльності, незалежно від форм власності і організаційної структури, банках, страхових компаніях, економічних відділах адміністрації, брокерських конторах, науково-дослідних і навчальних установах, центрах моніторингу і лабораторіях економічних проблем будь-якої галузі.

Навчання за фахом "Економіка" спеціалізації "Економічна кібернетика" вимагає високої концентрації науково-педагогічного потенціалу з найважливіших наукових напрямів: математичного, економічного, комп'ютерного. В процесі навчання студенти  вивчають маркетинговий аналіз ринку продуктів і послуг та інформаційні системи у маркетингу як комп’ютерний інструментарій проведення цього аналізу, комплексний аналіз діяльності підприємства (фірми), та інформаційні методи аналізу і аудиту; займаються розробкою стандартів оцінки бізнес - процесів; вивчають  моделювання соціальне - економічних систем і теорію прийняття управлінських рішень, Internet-технології у бізнесі, комп’ютерні мережі та ін.  Сьогодні студенти нашої спеціальності з успіхом проходять виробничу і переддипломну практику в обласному управлінні держказначейства Херсонської області, управлінні економічного розвитку виконкому м. Херсона, у головному фінансовому управлінні м. Херсона, в управлінні пенсійного фонду України м. Херсона, у філіях банків різних форм власності: АППБ "Аваль", АКБ "Приват", а також за індивідуальними замовленнями підприємств, успішно працевлаштовуються на ринку праці Херсону і України.

Підготовка фахівців зі спеціальності 8.050102 “Економічна кібернетика”, яка чергового разу акредитована за IV рівнем (сертифікат про акредитацію серія НД-ІІ №2281895 від 3 квітня 2017 року).